Tahák k tvorbě webů

WordPress

Vytvoření vlastního typu příspěvku

<?php
function register_post_type_reference() {
	$labels = array(
		'name'        => 'Reference',
		'singular_name'   => 'Reference',
		'menu_name'     => 'Reference',
		'name_admin_bar'   => 'Reference',
		'add_new'      => 'Přidat referenci',
		'add_new_item'    => 'Přidat referenci',
		'new_item'      => 'Nová reference',
		'edit_item'     => 'Upravit referenci',
		'view_item'     => 'Zobrazit referenci',
		'all_items'     => 'Všechny reference',
		'search_items'    => 'Hledat reference',
		'not_found'     => 'Nebyly nalezeny žádné reference.',
		'not_found_in_trash' => 'Nebyly nalezeny žádné reference.'
	);

	$args = array( 
		'labels'    => $labels,
		'public'    => true,
		'rewrite'    => array('slug' => 'reference'),
		'has_archive'  => true,
		'menu_position' => 20,
		'menu_icon'   => 'dashicons-album',
		'supports'   => array('title'),
	);
	register_post_type('reference', $args);
}
add_action('init', 'register_post_type_reference');