Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Shortcode - zobrazení počtu produktů

Shortcode [product-count] zobrazí počet publikovaných produktů v e-shopu. Parametry:

  • cat - ID nebo slug kategorie produktů. Pokud je prázdný, zobrazuje se počet všech produktů.
  • round=ceil nebo round=floor - zaokrouhlení nahoru nebo dolů. Pokud je prázdný, nezaokrouhluje se.
  • radix=1 - na kolik řádů zaokrouhlovat

Např. [product-count cat=abc round="floor" radix=100] zobrazí počet produktů v kategorii ABC zaokrouhlený dolů na celé stovky. Vhodný pro použití v textu "V kategorii ABC máme více než 300 produktů".

<?php
function gog_product_count_shortcode($atts) {
	extract(shortcode_atts(array(
		'cat' => null,
		'round' => null,
		'radix' => 1
	), $atts));

	$args = array(
		'post_type' => 'product', 
		'post_status' => 'publish', 
		'posts_per_page' => -1,
		'cat' => $cat
	);
	$res = new WP_Query($args);
	$products = $res->found_posts;

	if ($round == 'ceil') {
		$products = ceil($products / $radix) * $radix;
	}
	elseif ($round == 'floor') {
		$products = floor($products / $radix) * $radix;
	}
	return $products;
}
add_shortcode('product-count', 'gog_product_count_shortcode');